План генералне регулације "Централно постројење за пречишћавање отпадних вода" у Горјанима, Град Ужице
02/12/2019

План генералне регулације “Централно постројење за пречишћавање отпадних вода” у Горјанима, Град Ужице

Планом генералне регулације “Централно постројење за пречишћавање отпадних вода” у Горјанима, Град Ужице је дефинисана планска основа као предуслова за успостављање рационалног уређења и коришћења простора и изградњу Централног постројења за пречишћавање отпадних вода за Ужице и Севојно на подручју обухвата Плана у складу са принципима одрживог развоја. Израда и реализација пројекта за развој инфраструктуре за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, који је  дугорочно исплатив и одржив, проистекла је из потребе да се спрече негативни утицаји на животну средину градског насеља као и насеља низводно од Ужица која су под утицајем загађења.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План генералне регулације "Централно постројење за пречишћавање отпадних вода" у Горјанима, Град Ужице
Текстуални део плана
Извод из ПП Града Ужица
Графички део плана
Катастарско топографски план са границама обухвата плана
Графички део плана
Планирана намена површина са поделом на урбанистичке зоне
Графички део плана
Постојећа намена површина
Графички део плана
Саобраћајно решење- аналитичко-геодетски елементи и нивелација
Графички део плана