План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу ДВ бр.116/1 ТС "Косјерић" -ТС "Севојно" (на територији града Ужица)
09/12/2019

План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу ДВ бр.116/1 ТС “Косјерић” -ТС “Севојно” (на територији града Ужица)

План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу ДВ бр.116/1 ТС “Косјерић” -ТС “Севојно” (на територији града Ужица) урађен је у циљу задовољења будућих потреба за електричном енергијом, потребно је правовремено планирање изградње и реконструкције
електроенергетских објеката, уз сукцесивно отклањање недостатака на истима. С обзиром да је предмет обраде у Плану детаљне регулације траса постојећег далековода, усаглашена је са плановима ширег
подручја.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу ДВ бр.116/1 ТС "Косјерић" -ТС "Севојно" (на територији града Ужица)
Текстуални део плана
Диспозиција предметног подручја у односу на непосредно окружење
Графички део плана
Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне инфраструктуре у оквиру планског обухвата
Графички део плана
Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне инфраструктуре у оквиру планског обухвата
Графички део плана
Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне инфраструктуре у оквиру планског обухвата
Графички део плана
Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне инфраструктуре у оквиру планског обухвата
Графички део плана
Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне инфраструктуре у оквиру планског обухвата
Графички део плана
Планирана претежна намена површина и синхрон план комуналне инфраструктуре у оквиру планског обухвата
Графички део плана