План детаљне регулације "Турист"
09/12/2019

План детаљне регулације “Турист”

Подручје које је обухваћено Планом налази се у Просторној целини Ужице, КО Ужице, на градској плажи, северозападно од регулисаног корита реке Ђетиње, између Улице Михаила Илића на северозападу и Улице 1300 каплара, која уједно представља југоисточну границу обухвата Плана.

Простор који је предмет урбанистичке разраде чине парцеле које су изграђене (кат. парцеле бр. 8180/1 и 8180/4) и неизграђене парцеле (8181/2, 8180/3 и 8190/2) и одређен је двема ободним саобраћајницама – Улицом Михаила Илића и Улицом 1300 каплара. Припада ужој контактној зони градског центра.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Турист"
Текстуални део плана
Детаљна намена површина /постојеће стање/
Графички део плана
Извод из ГУП-а града Ужица до 2020. године
Графички део плана
Катастарско-топографска подлога са ортофото снимком и границом плана
Графички део плана
Планирана намена и површина
Графички део плана
Синхрон план инфраструктуре
Графички део плана
Урбанистичка регулација и саобраћајно решење
Графички део плана