План детаљне регулације "Петља у Злакуси"
11/12/2019

План детаљне регулације “Петља у Злакуси”

План детаљне регулације “Петља у Злакуси” је плански основ за утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом у циљу реализације изградње прикључка општинског пута на државни пут (Iб реда број 23, са стационажом км. 563+619.028), и преласком изнад магистралнe међународне једноколосечне електрифициране железничкe пругe Е-79 Београд-Државна граница.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Петља у Злакуси"
Текстуални део плана
Катастарско -топографска подлога са границом плана
Графички део плана
Концепт плана саобраћаја и инфраструктуре
Графички део плана
Планирана намена површина са поделом на урбанистичке зоне
Графички део плана
Врста и начин коришћења земљишта према евиденцији службе катастра
Графички део плана