План детаљне регулације "Међај"
09/12/2019

План детаљне регулације “Међај”

Подручје обухваћено границом Плана детаљне регулације “Међај” у Ужицу (у даљем тексту: План) захвата део корита реке Ђетиње са приобаљем, односно зону постојећег спортско-рекреативног центра “Међај”.

Непосредан повод за израду Плана је доношење Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације “Међај” у Ужицу (број 350-33/11 од 01.07.2011.године, која је објављена у “Службеном листу града Ужица”, број 12/2011), којом је дефинисано да је потребно израдити План у циљу рационалног уређивања и коришћења простора у обухвату Плана и изградњу верског објекта.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Међај"
Текстуални део плана
Текстуални део плана
Текстуални део плана
Катастарско-топографски план са границом обухвата плана
Графички део плана
План намене површина са поделом на зоне у обухвату плана
Графички део плана
План саобраћајница са регулационим и нивелационим елементима
Графички део плана
План парцелације са елементима за обележавање површина јавне намене
Графички део плана
Правила грађења и регулације
Графички део плана
Синхрон план комуналне инфраструктуре
Графички део плана