План детаљне регулације "Котларница на Међају"
09/12/2019

План детаљне регулације “Котларница на Међају”

Планом  детаљне регулације “Котларница на Међају” формирана је планска основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана и формирања планског основа за изградњу топловодне котларнице на природан гас као основно и на мазут као алтернативно гориво и то искључиво у ситуацији када природног гаса нема на тржишту. Планом je обухваћен простор од око 79,60 ари. Парцеле у обухвату Плана су: 8496/3, 8496/5-део, 8506/2-део, 8507/2-део, 12048/1-део, све КО Ужице.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Котларница на Међају"
Текстуални део плана
Карта топографско-катастарског плана са границом обухвата плана
Графички део плана
Карта извода из ГУП-а Града Ужица
Графички део плана
Карта постојеће детаљне намене површина у обухвату плана
Графички део плана
Карта планиране детаљне намене површина у границама плана
Графички део плана
Карта подела на карактеристичне целине и зоне (блокове)
Графички део плана
Карта плана парцелације, регулације и нивелације
Графички део плана
Карта саобраћајног решења-аналитичко-геодетски елементи са попречним профилима саобраћајница
Графички део плана
Карта саобраћајног решења-нивелационо решење са функционалном организацијом саобраћајних површина
Графички део плана
Карта синхроног плана комуналне инфраструктуре
Графички део плана
Карта градјевинских парцела са смерницама за спроводјенје плана
Графички део плана