План детаљне регулације "Депонија Дубоко"
11/12/2019

План детаљне регулације “Депонија Дубоко”

План детаљне регулације “Депонија Дубоко” је плански основ за утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом у циљу проширења регионалне депоније и увођења нових технологија, и спровођења поступка експропријације земљиштa.

Општи циљеви за израду Плана се састоје у:

  • Стварању предуслова за унапређење животне средине у Региону Дубоко;
  • Повећању животног стандарда становништва и унапређењу квалитета живота;
  • Дефинисању планског основа као предуслова за успостављање рационалног уређења и коришћења простора комплекса регионалне депоније Дубоко;
  • Успостављању одрживог интегралног система управљања отпадом, у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. год. и ЕУ Директивама о отпаду и стандардима за заштиту животне средине, чиме се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Главни циљеви су:

  • Повећање капацитета и продужетак животног века депоније проширењем тела депоније и променом технологије попуњавања депоније која ће истовремено допринети стабилности тла и смањењу критичних тачака у постојећем телу депоније;
  • Увођење нових технологија управљања отпадом.
Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Депонија Дубоко"
Текстуални део плана
Извод из ПП Града Ужица
Графички део плана
Катастарско-топографска подлога са ортофото снимком и обухватом плана
Графички део плана
Планирана намена површина са поделом на урбанистичке зоне
Графички део плана
Подужни профили
Графички део плана
Постојећа намена површина
Графички део плана
Саобраћајно решење-ситуација и нивелација
Графички део плана
Систем мрежа комуналне инфраструктуре
Графички део плана
Урбанистичка парцелација површина за јавне намене
Графички део плана
Урбанистичка регулација
Графички део плана
Врста и начин коришћења земљишта према катастарској евиденцији -постојеће-
Графички део плана