Оглас за издавање капонира на аеродрому Поникве
04/09/2017

Оглас за издавање капонира на аеродрому Поникве

ЈП „Аеродром Поникве
Димитрија Туцовића 52
31000 Ужице
ПИБ: 107075180
м. број: 20737212
Број: 03-54/9-2017
Датум: 04.09.2017.

 На основу члана 43. Статута ЈП „Аеродром Поникве“ и Решења Градоначелника Града Ужица (II број 463-73/15 од 02.11.2015. год.), расписује се

О  Г  Л  А  С

 ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ОБЈЕКТА 

 Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари

Површина објекта: 300 м² (оквирно)

Рок закупа: неодређено време

 Минимални износ закупнине на месечном нивоу: 60 ЕУР, у динарској противвредности.

У назначени износ закупнине није зарачунат порез на додату вредност и исти пада на терет Закупца.

 Напомена:

– објекат, који је предмет овог Огласа, издајe се у виђеном стању, без права на накнадну рекламацију;

– уз претходну сагласност ЈП „Аеродром Поникве“, закупац може вршити радове на уређењу објекта.

УСЛОВИ ЗАКУПА:

Закупнина се плаћа до 15-ог у месецу за текући месец. Приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, изабрани закупац је у обавези да уплати депозит на рачун ЈП „Аеродром Поникве“ у висини од две месечне закупнине објекта, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Непосредни услови закупа објекта, који је предмет овог Огласа, регулисаће се међусобним уговором, који су уговорне стране дужне да закључе у року од 3 дана од дана отварања приспелих понуда.

Овај уговор престаје да важи споразумом уговорних страна или једностраним раскидом од стране Закуподавца или Закупца, без навођења разлога. Отказни рок за раскид овог уговора. износи 60 (шездесет) дана од дана закључења споразума уговорних страна о раскиду уговора, односно од дана пријема писменог обавештења о једностраном раскиду овог уговора. ЈП „Аеродром Поникве“ има право да задржи депозит за време трајања уговора. У случају раскида уговора, депозит неће бити враћен Закупцу уколико користи отказни рок.

Заинтересовани понуђачи могу извршити јавни увид у објекат сваког радног дана у 12 часова. Претходно, понуђач је у обавези да ЈП „Аеродром Поникве“ достави (минимум 2 дана унапред), захтев за обилазак објекта, са назнаком датума обиласка предметног објекта.

У случају да су два или више лица заинтересована за предметни објекат, ЈП „Аеродром Поникве“ ће расписати посебан позив за подношење понуда за тај објекат.

Уколико у позиву два или више понуђача понуде исти износ закупнине, интерно образована комисија позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико поменути понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, интерно образована комисија ЈП „Аеродром Поникве“ задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на Оглас врши се на посебном обрасцу – огласној пријави која се може добити у стручној служби ЈП „Аеродром Поникве“.

У пријаву се уносе подаци о учеснику Огласа.

Дужник ЈП „Аеродром Поникве“, по било ком основу, не може учествовати на овом Огласу.

Понуда за учешће на Оглас подноси се у писаној форми, у прописно затвореном коверту непосредно на адресу: ЈП „Аеродром Поникве“, Улица Димитрија Туцовића 52, Ужице, сваки радни дан до 14 часова. Уколико понуђач понуду доставља лично, доставља је у просторије ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), Ужице.

Понуда за учешће на Оглас мора да садржи уредно попуњену пријаву. Понуда која не садржи напред наведени елемент сматраће се неважећом и неће се разматрати.

За сва ближа обавештења учесници овог Огласа могу се обратити напосредно у ЈП Аеродром Поникве, Улица Петра Ћеловића бб (Зграда градског развојног центра), на телефоне број 031/592-420 и 064/8550-095 сваког радног дана од: 7:30 до 15:30 часова.

ДИРЕКТОР

 Саша Савић