Oглас за доделу стамбене подршке
17/04/2018

Oглас за доделу стамбене подршке

На основу Уговора о реализацији пројекта социјалног становања у заштићеним условима, Ов. I бр. 3622/2010, потписаним  овереним у Ужицу 28.07.2010. године и Правилника о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке, Комисија за стамбена питања града Ужица, расписује следећи:

ОГЛАС

за доделу стамбене подршке

Предмет огласа је доделе станова у стамбеним објектима у Севојну и то:

 1. Стан број 19 површине 35,78м2 у улици Вишеслава Бугариновића 14/б у Севојну.

Предност у додели овог стана имају  избегла и интерно расељена лица, јер је предметни стан у првом избору корисника станова  додељен кориснику из ове категорије.

 1. Стан број 2 површине 25,10м2 у улици Вишеслава Бугариновића 24 у Севојну.

II

Пријаву на оглас могу поднети лица која су остварила право на материјално обезбеђење по прописима о социјалној заштити и обезбеђењу грађана, а која су неспособна за рад и немају чланове породице у радном односу

Предност у додели стана у улици Вишеслава Бугариновића 14/б у Севојну имају  избегла и интерно расељена лица, јер је предметни стан у првом избору корисника станова  додељен кориснику из ове категорији.

Уколико се на оглас о избору корисника стана у улици Вишеслава Бугариновића 14/б у Севојну за доделу стамбене подршке не јаве избегла и интерно расељена лица која испуњавају услове огласа,  овај стан може се доделити кориснику из домицилног становништва који испуњава услове огласа.

III

Социјално угрожени појединци и породице из члана 2. овог Правилника могу остварити право коришћења стамбене јединице под условом :

 1. да имају или су имали избеглички статус/регистровани као интерно расељена лица;
 2. да су смештени у неадекватном приватном смештају на територији Града;
 3. да имају држављанство Републике Србије/поднет захтев за пријем;
 4. да избеглица и чланови његове породице не поседују непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а интерно расељено лице и чланови његове породице не поседују непокретност у Србији ван Косова и Метохије или на Косову и Метохији или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 5. да избеглица и чланови његове породице нису укључени у неки други интеграциони или повратнички програм за решавање стамбених потреба;
 6. да избеглица и чланови његове породице нису  ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
 7. да интерно расељено лице и чланови његове породице нису обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
 8. да избеглица и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље;
 9. да имају пребивалиште, односно боравиште, на територији Ужица најмање две године пре дана објављивања огласа.

Испуњење услова из тачке 4), 5), 6), 7) и 8) доказује се изјавом подносиоца  пријаве на оглас која се односи и на чланове његовог породичног домаћинства у присуству два сведока, датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу пред јавним бележником..

IV

Уз пријаву на оглас потребно је поднети следећу документацију:

 1. Изјаву два сведока о броју и саставу породичног домаћинства, оверену у Месној заједници или писарници Градске управе;
 2. Фотокопије личних карата за све пунолетне чланове породичног домаћинства и изводе из матичне књиге рођених за малолетне чланове домаћинства;
 3. Уверење о имовинском стању Службе за катастар непокретности Ужице за подносиоца пријаве  и све пунолетне чланове породичног домаћинства;
 4. Уверење из Одељења за локалну пореску администрацију града Ужице за подносиоца пријаве  и све пунолетне чланове породичног домаћинства;
 5. Потврде Полицијске управе Ужице о пребивалишту односно боравишту на територији града Ужица за подносиоца пријаве  и све пунолетне чланове породичног домаћинства;
 6. Доказе о приходима и примањима:

за незапослене чланове породичног домаћинства

–  уверење Националне службе за запошљавање / фотокопија здравствене књижице

–  потврда ПИОЗ да се не налази на евиденцији обвезника доприноса по основу радног односа

–  или други адекватан доказ.

за запослене чланове породичног домаћинства;

– потврда послодавца о висини примања за претходни месец

– чек од пензије за претходни месец

– уверење да је корисник новчане социјалне помоћи

– или други адекватан доказ.

7. За домаћинство старих лица: оверена изјава два сведока да немају сродника обавезних на

издржавање;

8.  За самохране родитеље: извод из матичне књиге умрлих или решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, решење или други акт надлежног органа, извод из матичне књиге рођених детета или други адекватан доказ;

9. За особе са инвалидитетом: решење  надлежног органа ;

10. За децу са сметњама у развоју решење Комисије за категоризацију деце /мишљење Интерресорне комисије /решење о додатку за негу и помоћ другог лица;

11. За члана породице са тешким или хроничним обољењем, налаз лекара специјалисте који није старији од 6 месеци ,

12. За жртву породичног насиља правноснажна судска пресуда

13. За ученике / студенте, потврда надлежне образовне институције о школовању;

14. За породице смештене у неадекватном приватном смештају оверена лична изјава о стамбеној угрожености.

 

Избеглице и интерно расељена лица, поред наведених доказа, подносе и следеће доказе:

 • Фотокопију избегличке легитимације / Решење о укидању избегличког статуса /

Легитимацију интерно расељених лица за све чланове породичног домаћинства;

 • Уверење о држављанству / Решење о пријему у држављанство РС / Копију поднетог

захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства;

 • Изјаву да подносилац захтева као и сви чланови његовог породичног домаћинства

наведени у захтеву испуњавају услове из тачке 4) 5), 6) 7)  и 8) овог Правилника.

Изјаве из тачке 3, 8. и 15. у оквиру услова који важе за пријаву свих потенцијалних корисника дају се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу код јавног бележника. Ако се установи супротно од изјављеног, против подносиоца захтева ће се предузети одговарајуће мере у складу са законом.

V

Комисија сачињава предлог листе реда првенства у складу са бројем бодова, које додели након разматрања и бодовања свих приспелих пријава, на начин утврђен Правилником.

Број бодова на листи реда првенства, утврђује се са стањем последњег дана рока за подношење захтева.

VI

            Пријаву на расписани оглас о додели стана са потребним доказима, заинтересована лица подносе на следећу адресу:

Град Ужице Димитрија Туцовића 52  са  назнаком  Комисија за стамбена питања – пријава на оглас за стамбену подршку..

Рок за подношење пријава је  7 дана од дана од дана објављивања огласа на сајту града ужица.

Неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

VII

Корисник не може стећи право својине на стамбеној јединици која му је додељена на коришћење.

Корисник је у обавези да за стан који му буде додљен по основу овог огласа плаћа месечну закупнину, трошкове утрошка електричне енергије и комуналне трошкове.

ПРЕДСЕДНИК

Петар  Тодосијевић

 Ужице, 16.04.2018.године.