Оглас за давање у закуп прикупљањем затворених писаних понуда
15/05/2024

Оглас за давање у закуп прикупљањем затворених писаних понуда

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”СТАН” УЖИЦЕ

р а с п и с у ј е

 

О Г Л А С

за давање у закуп прикупљањем затворених писаних понуда:

 

 1. Пословног простора/локала у Ужицу у виђеном стању:
 2. локал површине 20 m2 у ул. Милоша Обреновића бр. 11, у Ужицу.

 

 1. Почетна цена месечно: за локал у улици Милоша Обреновића број 11 у Ужицу износи 7,50 ЕУР без ПДВ односно 9,00 ЕУР са ПДВ по m2 локала, што за укупну површину локала од 20 m2 износи 150,00 ЕУР без ПДВ односно 180,00 ЕУР са ПДВ у динарској противвредности.

Локал се може закупити за обављање дозвољене делатности. Закупнина се обрачунава у динарској противвредности на дан уплате и увећава за ПДВ, комуналне и друге обавезе које терете пословање у локалу по рачунима јавних и/или јавних комуналних предузећа. Предузеће задржава право да сваке године увећа уговорену закупнину у случају промене процењене тржишне висине закупнине из општег акта града Ужице којим се уређује закупнина за пословни простор у јавној својини, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама.

 

 • Депозит уз понуду:
 1. за локал у ул. Милоша Обреновића бр. 11, у Ужицу – 540,00 ЕУР са ПДВ.

Депозит се полаже на рачун предузећа број: 160-51497-09, код Banca Intesa AД Београд, у динарској противвредности на дан уплате, најкасније закључно са 24.05.2024. године до 11:00 часова Понуђачу који не оствари приоритет, депозит уз понуду се враћа када одлука о давању локала у закуп постане коначна.

Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 5 дана од дана достављања коначне одлуке не закључи уговор о закупу локала, као и право да учествује на поновном огласу за давање у закуп истог локала.

 

 1. Време трајања закупа: 5 година.

Улазак у посед локала: одмах по закључењу уговора и исељењу претходног закупца.

 

 1. Обезбеђење плаћања закупнине: најбољи понуђач је дужан да пре закључења и као услов за закључење уговора, положи предузећу:
  1. депозит у висини од три закупнине из најбоље понуде обрачунате са ПДВ (доплата разлике између троструког износа понуђене цене и депозита из тачке III овог огласа), изражене у еврима, а положене у динарској противвредности на дан полагања. Неполагање депозита се сматра одустанком од уговора, у ком случају се најбољем понуђачу не враћа депозит уз понуду из тачке III овог огласа. Нереализован депозит се враћа по истеку закупа и предаји локала, у динарској противвредности на дан враћања, без камате, под условом да је закупац измирио обавезе у целости и предузећу предао локал и
  2. 2. за сваку годину закупа – по 4 сопствене регистроване бланко менице ”без протеста”. Физичко лице које није предузетник, полаже регистроване менице, које су авалиране од стране активног правног лица или предузетника.

 

 1. Разгледање локала – радним даном, од 12 – 14 сати, почев од дана објављивања огласа, закључно са даном 05.2024. године до 14:00 часова.

 

 • Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуда са једнаком закупнином – понуда којом је понуђен већи број месеци за плаћање закупнине унапред.

 

 • Исправна понуда мора да садржи:
 • за физичка лица – име и презиме, број личне карте, јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и адресу;
 • за предузетнике – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број (МБ) радње;
 • за правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и пуномоћје лица које заступа понуђача;
 • за правна лица и предузетнике – уверење Пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
 • назнаку пословног простора за који се понуда подноси;
 • делатност коју понуђач жели да обавља у пословном простору а која одговара сврси и намени простора;
 • доказ о уплати депозита у целости;
 • потврду локалне пореске администрације града Ужица да је понуђач измирио порезе и таксе, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
 • потврду Градске управе за финансије града Ужица да понуђач нема дуговања према граду Ужицу по основу раније закључених уговора, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
 • висину понуђене закупнине – најниже у висини почетне цене из тачке 3. ове одлуке;
 • број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
 • пуномоћје за лице које заступа понуђача, оверено код јавног бележника.
 1. Затворена понуда, за назнаком: Понуда за закуп локала у ул. Милоша Обреновића бр. 11, у Ужицу, површине 20 m2 подноси се закључно са даном 23.05.2024. године, под условом да стигне у пријемну канцеларију предузећа у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7 у Ужицу – до 11,00 сати. Неблаговремене и неисправне понуде се одбацују без разматрања.

 

 1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која благовремено поднесу исправну понуду и која немају доспелих, а неизмирених обавеза за закуп непокретности према предузећу.

 

 1. Јавно отварање понуда извршиће се у канцеларији директора дана 24.05.2024. године са почетком у 12:00 сати.

 

Особе за контакт: Петровић Милева и Кузељевић Марија (тел. бр. 031/513-259)