Оглас за давање у закуп пословног простора у приземљу северне трибине на Градском стадиону
19/08/2019

Оглас за давање у закуп пословног простора у приземљу северне трибине на Градском стадиону

Јавно предузеће “Велики парк” Ужице

расписује

ОГЛАС

за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:

 

 1. Пословног простора у виђеном стању на Градском стадиону у Ужицу, Омладинска бб. у Ужицу:

Пословни простор је укупне површине 193,27м2 који се налази у приземљу северне трибине Градског стадиона.

2. Почетна цена месечно за пословни простор из тачке 1. овог оглса је утврђена на основу цене 1м2 за другу зону којој припада наведени локал, а која износи 2,912 Евра у динарској противвредности без ПДВ-а тако да укупни износ закупнине износи 562,80 Евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања плус ПДВ.

Наведена цена представља 30% умањења почетне вредности закупнине предвиђене за наведени пословни простор.

Локали се могу закупити за делатности које су регистроване као дозвољене делатности у одговарајући регистар. Закупнина за пословни простор  обрачунава се у динарској противвредности на дан фактурисања по курсу НБС и увећава за ПДВ од 20% и комуналне и друге обавезе које терете пословање у локалу по рачунима јавних или јавних комуналних предузећа.

 1. Висина депозита за наведени пословни простор износи три закупнине предвиђене за дати пословни простор, а то је износ од 1688,40 Евра противвредност у динарима по средњем курсу НБС на дан плаћања, плус ПДВ.

Депозит се плаћа на рачун предузећа број: 160-384039-28, код банка Интеса. Депозит за локале уплаћује се у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате. Доказ о уплаћеном депозиту доставља се најкасније до истека рока за достављање писмених понуда. Учеснику на јавном огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа када Одлука о давању под закуп пословног простора буде коначна. Учесник на јавном огласу чија понуда је прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 5 дана од достављања коначне Одлуке не закључи уговор о закупу пословног простора.

 1. Време трајања закупа: пет година.

5. Обезбеђење плаћања закупнине: најповољнији понуђач је дужан пре уласка у посед/закључења уговора да положи: бланко сопствену меницу, са меничним овлашћењем, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине. У случају да закупац не плаћа уредно закупнину, за пословни простор који је издат у закуп, закуподавац ће наплатити меницу за износ дугованих закупнина.

 1. Разгледање локала – радним даном од 12-14 сати, почев од дана објављивања огласа, закључно са 28.08.2019.године.
 2. Рок за достављање понуда је 28.08.2019.године до 10 часова, када ће се извршити и отварање понуда и доношење одлуке о избору најповољније понуде.
 3. Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуде са једнаком закупнином, оставиће се накнадни рок од три дана од дана слања позива да се доставе нове понуде са већим износом закупнине од почетног износа. Уколико понуђачи не доставе понуде у наведеном року односно ако су понуђачи доставили понуде са истоветним износом закупнине комисија ће изабрати понуђача који је први доставио понуду.
 4. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која благовремено поднесу     исправну понуду.

Исправна понуда мора да садржи:

 • доказ о уплати депозита у целости,
 • износ понуђене закупнине, најниже у висини почетне цене из

тачке 2. овог огласа, са назнаком да се увећава за ПДВ.

 • – за физичка лица-име и презиме, број личне карте и јединствени

број грађана ЈМБГ,

– за предузетнике – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ,

назив радње, матични број МБ,

– за правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа понуђач

Заинтересовани учесник огласа дужан је да достави

 • Потврду локалне пореске администрације града Ужица да је понуђач измирио порезе и таксе, не старију од 2 месеца пре отварања понуда,
 • Потврду Градске управе за финансије града Ужица да понуђач нема дуговања према Граду, не старију од 2 месеца пре отварања понуда,

10. Понуде се подносе закључно са 28.08.2019.године, под условом да стигну на адресу предузећа, улица Велики парк бб. 31000 Ужице до 10 сати. Неблаговремене и неуредне понуде се одбацују без разматрања. На затвореној коверти мора да стоји не отварај, као и да на коверти стоји ознака пословног простора на који се понуда односи, површина локала и адреса где се налази а на полеђини адреса и број телефона понуђача.

11. Јавно отварање понуда извршиће се у просторијама Јавног предузећа Велики парк 28.08.2019.године у улици Велики парк бб. са почетком у 10 сати.

12. Све додатне информације можете добити на телефон 0313518761