Оглас за давање у закуп пословног простора
17/01/2023

Оглас за давање у закуп пословног простора

Јавно предузеће “Велики парк” Ужице

расписује

ОГЛАС

за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:

 

1.Пословног простора у виђеном стању у спортској хали у Великом парку у Ужицу, улица Велики парк бб. Пословни простор се налази у приземљу спортске хале у Великом парку укупне површине 100м2.

2.Почетна цена месечно за пословни простор из тачке 1. овог уговора се одређује на основу цене 1м2, који износи 2,65 еура за другу зону којој припада наведени пословни простор у динарској противвредности, тако да вредност закупа за површину од 100м2 на месечном нивоу износи  265 еура без ПДВ-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Закупнина за пословни простор  обрачунава се у динарској противвредности на дан фактурисања по курсу НБС и увећава за ПДВ од 20% и комуналне и друге обавезе које терете пословање у пословном простору по рачунима јавних или јавних комуналних предузећа. Износ закупнине наведен у овој тачки огласа представља умањење тржишне вредности закупнине за 40%, пошто се ради о четвртом кругу оглашавања.

3.Висина депозита за наведени пословни простор износи три закупнине предвиђене за дати пословни простор, а то је износ од 795 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања плус ПДВ.

Депозит се плаћа на рачун предузећа број: 160-384039-28, код банка Интеса. Депозит за локал уплаћује се у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате. Доказ о уплаћеном депозиту доставља се најкасније до истека рока за достављање писмених понуда. Учеснику на јавном огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа када Одлука о давању под закуп пословног простора буде коначна. Учесник на јавном огласу чија понуда је прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 5 дана од достављања коначне Одлуке не закључи уговор о закупу пословног простора.

4.Време трајања закупа: пет година.

5.Обезбеђење плаћања закупнине: најповољнији понуђач је дужан пре уласка у посед/закључења уговора да положи: бланко сопствену меницу, са меничним овлашћењем, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине. У случају да закупац не плаћа уредено закупнину, за пословни простор који је издат у закуп, закуподавац ће наплатити меницу за износ дугованих закупнина.

6.Разгледање пословног простора радним даном од 12-14 сати, почев од дана објављивања огласа, закључно са 23.01.2023. године.

7.Рок за достављање понуда је 24.01.2023. године до 10 часова, када ће се извршити и отварање понуда и доношење одлуке о избору најповољније понуде.

8.Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуде са једнаком закупнином, спровешће се поступак преговарања, непосредно након отварања понуда ако су понуђачи присутни, а ако нису присутни накнадно ће им Комисија одредити рок за одлучивање између понуђача који имају једнаку цену, приликом чега су у обавези да приложе уредно пуномоћје.

9.Право учешћа имају сва правна и физичка лица која благовремено поднесу исправну понуду.

Исправна понуда мора да садржи:

  1. доказ о уплати депозита у целости,
  2. износ понуђене закупнине, најниже у висини почетне цене из тачке 2. овог огласа, са назнаком да се увећава за ПДВ.
  1. -за физичка лица-име и презиме, број личне карте и јединствени број грађана ЈМБГ,

– за предузетнике – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број МБ, оверену фотокопију акта о регистрацији,

– за правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа понуђача.

За правна лица и предузетнике подноси се уверење пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

10.Понуде се подносе закључно са 24.01.2023. године, под условом да стигну на адресу предузећа, улица Велики парк бб. 31000 Ужице до 10 сати. Неблаговремене и неуредне понуде се одбацују без разматрања. На затвореној коверти мора да стоји не отварај, као и да на коверти стоји назив пословног простора на који се понуда односи, површина локала и адреса где се налази а на полеђини адреса и број телефона понуђача.

11.Јавно отварање понуда извршиће се у просторијама Јавног предузећа Велики парк, 24.01.2023. године у улици Велики парк бб. са почетком у 10 сати.

12.Све додатне информације можете добити на телефон 031 351 87 61.