Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Ужица за време трајања ванредне ситуације
21/07/2020

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Ужица за време трајања ванредне ситуације

На основу члана 80. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица” број 4/19 у складу са чланом 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Службени гласник РС”, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020)  Градско веће града Ужица, на седници одржаној 21.07.2020.године донело је

О Д Л У К У

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗБОГ ОПАСНОСТИ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

 

Члан 1.

Ограничава се радно време угоститељских објеката на територији града Ужица за време трајања ванредне ситуације због опасности од заразне болести COVID-19 и то:

– радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана,

– радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 22.07.2020. године до престанка ванредне ситуације на територији града Ужица.

Члан 3.

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука Градског већа о радном времену угоститељских објеката на територији града Ужица (“Службени лист града Ужица” бр.27/2020 од 29.06.2020. године).

Члан 4.

            Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Ужица”.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 06-34/20-1
21.07.2020. године
Ужице, Димитрија Туцовића 52

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић