Обавештење о закљученом уговору у квалификационом поступку - друга фаза
29/12/2017

Обавештење о закљученом уговору у квалификационом поступку – друга фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Врста наручиоца: орган државне управе
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.107.
VIII број 404-359/17
29.12.2017.

На основу члана 116 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градска управа за инфраструктуру и развој  града Ужица објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у квалификационом поступку – друга фаза 

 

Врста поступка јавне набавке :квалификациони поступак– друга фаза -VIII број 404-359/17

Врста предмета набавке:радови

Опис предмета набавке:  Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Рибашевина-расвета

Природа и обим радова и основна обележја радова; изградња јавне расвете на подручју МЗ Рибашевина, грађевински и електромонтажни  радови у свему према приложеном предмеру радова.

Место извођења радова :подручје МЗ Рибашевина.

Назив и ознака из општег речника набавке : путна расвета – 34993000-4; грађевински радови- 45000000-7; електро-монтажни радови – 45311200-2.

Процењена вредност јавне набавке 166.666 без ПДВ-а

Уговорена вредност јавне набавке: 165.660 динара без ПДВ-а

198.792   динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 (две) понуде

Највиша понуђена цена :353.527,83 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена: 165.660  динара без ПДВ-а

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 353.527,83 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 165.600 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  не наступа са подизвиђачем

Датум доношења одлуке о додели уговора:  15.12.2017. године

Датум закључења уговора:  27.12.2017. године

Основни подаци о добављачу:

ГП «Спектар инжењеринг» д.о.о, Ужице, ул.М.М.Магазиновић бр.26;ПИБ:10505296;МБ:17394592

Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:  Члан 115. Закона о јавним набавкама

Лица за контакт: Ивана Дрчелић, дипл.економиста, ivana.drcelic@uzice.rs

СлавишаПројевић, дипл.економиста, slavisa.projevic@uzice.rs