Обавештење о ступању на снагу измене Закона о заштити становништва од заразних болести
13/11/2020

Обавештење о ступању на снагу измене Закона о заштити становништва од заразних болести

Народна скупштина Републике Србије донела је 12.новембра 2020. године Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести који је објављен у “Службеном гласнику РС” бр. 136/2020 од 13.новембра 2020.године.

Чланом 3. наведеног Закона предвиђено је да он ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Законом је предвиђена обавеза личне заштите од инфекције којих су дужни да се придржавају грађани, правна лица и предузетници.

Законом је установљена надлежност комуналне инспекције и комуналне милиције за контролу спровођења мера личне заштите.

ЗАКОН

о заштити становништва од заразних болести

“Службени гласник РС”, бр. 15 од 25. фебруара 2016, 68 од 10. маја 2020, 136 од 13. новембра 2020.

 

Лична заштита од инфекције

Члан 46а*

Мере личне заштите од инфекције подразумевају такво чињење или уздржавање од чињења које је усмерено на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од заразне болести, а које нарочито подразумева обавезу коришћења личних заштитних средстава у складу са природом болести, одређено понашање у затвореном и/или на отвореном простору, на јавним и приватним окупљањима и друге прописане мере личне заштите којим се спречава или сузбија ширење заразне болести.*

Правна лица и предузетници који обављају делатност у објектима у којима бораве друга лица, дужни су да предузму радње и активности ради примене мера личне заштите из става 1. овог члана, као и да одреде лице одговорно за непосредну примену тих мера.*

Мере личне заштите од инфекције из става 1. овог члана усмерене на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од заразне болести, у време проглашене епидемије, дужна су да примењују сва лица, у складу са прописима.*

Контролу спровођења мера личне заштите врши санитарна инспекција, а у случају епидемије заразних болести од већег епидемиолошког значаја ширих размера, поред санитарне инспекције, контролу спровођења мера личне заштите врше и комунална инспекција и комунална милиција, у складу са овим законом, као поверене послове.*

Мере личне заштите од инфекције, врсту личних заштитних средстава, простор, објекте и услове коришћења тих средстава, обавезе физичких и правних лица која обављају делатност или која користе или бораве у тим објектима, односно простору, начин вршења контроле и друга питања од значаја за примену мера личне заштите од инфекције ради спречавања или сузбијања ширења заразне болести, прописује Влада.

Члан 73.

(нови ст.2 до 7.)

Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а овог закона, поред органа из става 1. овог члана, у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, као поверени посао врши и јединица локалне самоуправе преко комуналне инспекције, а у јединицама локалне самоуправе у којима је образована служба комуналне милиције, контролу над применом мера из члана 46а овог закона врши и преко комуналне милиције.*

У вршењу инспекцијског наздора над применом мера из члана 46а овог закона комунални инспектор има овлашћења из прописа којима се уређује инспекцијски надзор, а нарочито:*

1) да изда прекршајног налог;*

2) да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у складу са законом;*

3) да обавести други орган о разлозима за предузимање мера за које је тај орган надлежан.*

У вршењу контроле над применом мера из члана 46а овог закона, комунални милиционер, поред овлашћења прописаних законом којим се уређује рад комуналне милиције, може:*

1) да изда прекршајни налог;*

2) да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у складу са законом;*

3) да обавести други орган о разлозима за предузимање мера за које је тај орган надлежан.*

Јединица локалне самоуправе у случају из става 3. овог члана дужна је да обезбеди примену плана заједничког надзора комуналне инспекције и комуналне милиције.*

Јединица локалне самоуправе из става 3. овог члана дужна је да периодично, на недељном нивоу, а по потреби и чешће, Министарству доставља извештаје о спроведеном надзору, контролама и предузетим мерама из заједничког надзора и контроле комуналне инспекције и комуналне милиције.*

Када постоје разлози хитности због непосредног угрожавања живота и здравља људи, односно у случајевима непоштовања прописаних мера у време трајања епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, у погледу окупљања људи супротно прописима, инспекцијски органи из овог члана, као и комунални милиционер, могу усмено у складу са законом да нареде мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова утврђених, односно поверених овим законом, а нарочито:*

1) да наложе да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења прописаних мера;*

2) да забране обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.*

Члан 75а

У случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера спроводи се хитан заједнички инспекцијски надзор.*

Члан 85а*

Новчаном казном у износу од 300.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера (члан 46а став 2).*

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 150.000 динара.*

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 динара.*

Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се за прекршај лице одговорно за примену мера личне заштите од инфекције, ако не обезбеди непосредну примену тих мера (члан 46а став 2).*

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције усмерених на заштиту сопственог и туђег здравља и живота, у време проглашене епидемије (члан 46а став 3).

 

У  Ужицу 13.11.2020. године

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ