Обавештење о решењу - СТКЗР „Викторија“
04/07/2017

Обавештење о решењу – СТКЗР „Викторија“

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/590-118
факс: 031/513-469

  На основу чл.10 став 6. и 7. и чл. 29. став 1.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца  пројекта СТКЗР „Викторија“ Љубодраг Врбић ПР Бела Земља бб, Ужице, поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Производно пословни објекат за производњу сокова од воћа и поврћа и компота“  који је изграђен на кат. парцелама бр. 1419/1 и 1419/4 КО Дријетањ, град Ужице.

У спроведеном поступку донето је решење број VI-01 502-18/17 од 04.07.2017. године да за пројекат: „Производно пословни објекат за производњу сокова од воћа и поврћа и компота“  који је изграђен на кат. парцелама бр. 1419/1 и 1419/4 КО Дријетањ, град Ужице није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

Ово Одељење је увидом у захтев за одлучивање о потреби израде Студије, достављене прилоге уз захтев и увидом у Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, број 114/2008), утврдило  да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину, па су решењем прописани минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроводи.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, 2 спрат, улица Петра Ћеловића бб. и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се предаје Градској управи града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 460,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.