Обавештење о решењу "Стабилизација и проширење тела регионалне санитарне депоније „Дубоко“-Прва фаза“
27/06/2017

Обавештење о решењу “Стабилизација и проширење тела регионалне санитарне депоније „Дубоко“-Прва фаза“

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/590-118
факс: 031/513-469

 

На основу чл.10 став 6. и 7. и чл. 29. став 1.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће

 

                                                                             ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца  пројекта Регионални центар JKП “ДУБОКО“ Ужице, улица Дубоко бб, Ужице, поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Стабилизација и проширење тела регионалне санитарне депоније  „Дубоко“-ПРВА ФАЗА“  који се планира  на кат. парцелама бр. 1707/5, 1707/6, 1706/2, 1788/2, 1760/2, 1761, 1710 све КО Дубоко и на кат. парцелама бр. 907/2, 906/3 и 950/7 све КО Пониковица, град Ужице.

У спроведеном поступку донето је решење број VI 502-17/17 од 26.06.2017. године да за пројекат: „Стабилизација и проширење тела регионалне санитарне депоније  „Дубоко“-ПРВА ФАЗА“  који се планира  на кат. парцелама бр. 1707/5, 1707/6, 1706/2, 1788/2, 1760/2, 1761, 1710 све КО Дубоко и на кат. парцелама бр. 907/2, 906/3 и 950/7 све КО Пониковица, град Ужице није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Ово Одељење је увидом у захтев за одлучивање о потреби израде Студије, увидом у мишљење које је доставило Министарство пољопривреде и заштите животне средине, достављене прилоге уз захтев, увидом у постојеће решење којим се даје сагласност на Студију за постојећи комплекс депоније и увидом у Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, број 114/2008), утврдило  да за напред наведени пројекат у ПРВОЈ ФАЗИ није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, па су прописани минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, 2 спрат, улица Петра Ћеловића бб. и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се предаје Градској управи града Ужица непосредно, изјављује на записник или преко поште препоручено уплатом Републичке административне таксе у износу од 440,00 динара на рачун Републике Србије број 840-742221843-57.