Обавештење о решењу носиоца пројекта "Вип Мобиле" доо
01/06/2018

Обавештење о решењу носиоца пројекта “Вип Мобиле” доо

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовићa бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „Вип Мобиле“ д.о.о. ул.Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Беoград, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат РБС мобилне телефоније ознаке – „КГ3369 01 УЕ Забучје“ ГСМ900 (затечени извор)/ДЦС1800(реконструисани извор)/УМТС2100/ЛТЕ800(нови извори), који се планира на антенском стубу, на кат.парцели бр.12414/3 КО Ужице, на Забучју, на територији Града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-04/18 од 31.05.2018. године да за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније  ознаке – „КГ3369 01 УЕ Забучје“, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

Увидом у захтев, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», број 114/08), утврђено је да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени  утицаја датог пројекта РБС на животну средину. У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места, ово Одељење је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да се локација налази на делу где је намена земљишта – шумско земљиште, где се у близини не налазе стамбени објекти, а  најближи стамбени објекат се налази на удаљености од око 430 метара.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати и ОВДЕ.