Обавештење о решењу носиоца пројекта "VIP MOBILE" doo
02/10/2019

Обавештење о решењу носиоца пројекта “VIP MOBILE” doo

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
VI Број: 502-15/19
Датум: 01.10.2019.год.

 

На основу чл.10., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ВИП МОБИЛЕ“ ДОО Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, ПИБ 104704549, МБ 20220023, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније“ ознаке «КГ3059_04 УЕ_Ужице_Војводе_Бојовића» који се планира у ул. Војводе Бојовића бр.50, на кат. парцели бр. 5325, КО Ужице, Град Ужице.

У спроведеном поступку донето je решење број VI 502-15/19 од  26.09.2019. године, да je за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније ознаке «КГ3059_04 УЕ_Ужице_Војводе_Бојовића» потребна  израда Студије о процени утицаја датог пројекта на животну средину. Носилац пројекта је дужан да пре подношење захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја датог пројекта на животну средину поднесе нове локацијске услове за изградњу антенског стуба РБС на кат. парцели бр. 5325 КО Ужице, којим је могуће дозволити  градњу поменутог антенског стуба.

У процесу разматрања захтева, приликом одлучивања, посебно је узето у обзир и то да се локација пројекта налази у насељеном делу града Ужица, окарактерисаном као зона повећане осетљивости града Ужица и да ефективна израчена снага (ЕРП) по сектору прелази 250 W (према Листа II).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.