Обавештење о решењу носиоца пројекта "Теленор" д.о.о.
20/11/2018

Обавештење о решењу носиоца пројекта “Теленор” д.о.о.

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовићa бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10., а у вези са чл.29.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «Теленор» д.о.о. ул. Омладинских бригада бр.90, Нови Београд, пиб: 104318304, мат. бр.20147229, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат РБС мобилне телефоније ознаке «Ужице 13» за реализацију система „ГСМ900/ГСМ1800/УМТС900/УМТС2100 и ЛТЕ800“, који се планира на породично-стамбеном објекту у ул. Добросава Ружића бр.22В, на кат. парцели бр.4150, КО Ужице,  у Ужицу.

У спроведеном поступку донето je решење број VI 502-19/18 од 14.11.2018. године, да je за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније ознаке «Ужице 13», потребна  израда Студије о процени утицаја датог пројекта на животну средину.

Увидом у захтев, достављену петицију грађана, достављене прилоге уз захтев и Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Листи II – тачка 12. «Инфраструктурни пројекти», подтачка 13. «Телекомуникациони објекти мобилне телефоније» базне радио станице, ефективне израчене снаге, више од 250W), oвo Oдељење je мишљења да је за напред наведени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину

У процесу разматрања захтева и приликом одлучивања, посебно је узето у обзир и то да се локација пројекта налази у густо насељеном делу града Ужица (на датој локацији се налази већи број породично-стамбених објектата у улица Доброслава Ружића и Његошовој улици, као и Дечији вртић „Искра“, у ул.Његошева бб), окарактерисаном као зона повећане осетљивости града Ужица и да ЕРП по сектору прелази 250 W (према Листа II).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати и ОВДЕ.