Обавештење о решењу носиоца пројекта Радише Васиљевића
03/09/2019

Обавештење о решењу носиоца пројекта Радише Васиљевића

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О  Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта  – Радише Васиљевић (ЈМБГ:0809962790031) из Ужица, 31241 Биоска, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња рибњака за производњу калифорнијске пастрмке“ који се налази на водохвату Дивљачко врело у селу Стапари, на кат. парцели бр. 3874 КО Стапари, потес Шеварије, у Ужицу

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-14/19 од  03. септембра 2019. године да  за напред наведени пројекат: „Изградња рибњака за производњу калифорнијске пастрмке“ није потребна израда Студије о процени утицаја датог пројекта  на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства заштите животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева посебно је узето  у обзир и то да се локација пројекта налази на локацији која по намени одговара за наведене активности, да у близини нема усељених стамбених објеката, а сама локација је добро повезана са ширим окружењем. Производни капацитет рибњака је 9.240 кг/годишње и испод је 10 тона/годишње, везано за критеријуме за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати и ОВДЕ.