Обавештење о решењу носиоца пројекта "Чико-травелс" доо
27/12/2018

Обавештење о решењу носиоца пројекта “Чико-травелс” доо

 

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. и чл. 30., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС, бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «ЧИКО -ТРАВЕЛС» ДОО, ПИБ 102524848, МБ 17366661, ул. Волујац бб, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Објекат за прераду букових трупаца у пружне прагове за железницу и цепано дрво за огрев» који се налази у Волујцу, на кат. парцели број 2177/1 КО Стапари, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-25/18 од 26. децембра 2018. године да за напред наведени пројекат: «Објекат за прераду букових трупаца у пружне прагове за железницу и цепано дрво за огрев» није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства заштите животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ово Одељење је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да је намена земљишта према Информацији о локацији за изградњу на кат. парцели бр. 2177/1 КО Стапари, грађевинско земљиште у грађевинском подручију насељеног места и да се уз поштовање свих минималних мера наведених у овом решењу, утицај на животну средину може сматрати минималним и ограничен је на ужу област око самог објекта.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати и ОВДЕ.