Обавештење о решењу носиоца пројекта "БТМ МЕТАЛ-ЛАНЧ" доо
18/02/2019

Обавештење о решењу носиоца пројекта “БТМ МЕТАЛ-ЛАНЧ” доо

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС, бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ПРЕДМЕТ: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «BTM  METAL – LANČ» доо, ул. Јужни Булевар 144, Београд-Врачар, МБ:21207667, ПИБ:109595807, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Складиштење неопасног отпада», који се налази у Трнави, потес Рашковица, на кат. парцели бр. 638/2 КО Трнава, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-02/19 од 14. фебруара 2019. године да за напред наведени пројекат: «Складиштење неопасног отпада», није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева, ово Одељење је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то да се у непосредној близини наведног објекта налази само породично домаћинство Марковић, одакле је и приступ возила за истовар и утовар и да је планирани капацитет складишта неопасног отпада  до 30 тона на дан, што је у границима Критеријума за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину (капацитет до 50 тона на дан). Уз поштовање свих минималних мера наведених у овом решењу, утицај на животну средину може се сматрати минималним и ограничен је на ужу област око самог објекта.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати и ОВДЕ.