Обавештење о решењу носиоца пројекта Алексе Ршумовића
23/08/2019

Обавештење о решењу носиоца пројекта Алексе Ршумовића

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О  Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Алексе Ршумовића, ЈМБГ: 2203998710095, ул. Мијаила Радовића бб.,Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Реконструкција и доградња специјализованог затвореног складишта са плусном хладњачом за складиште воћа“ који се налази на кат. парцели бр. 1101 КО Севојно, потес Ршумовићи у Севојну, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-16/19 од  22. августа 2019. године да  за напред наведени пројекат: „Реконструкција и доградња специјализованог затвореног складишта са плусном хладњачом за складиште воћа“ није потребна израда Студије о процени утицаја датог пројекта  на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства заштите животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.У процесу разматрања захтева узето је у обзир и то да се локација пројекта налази на локацији који по намени одговара за наведене активности, да се налази на периферији градског насеља Севојна, да у близини нема веће концентрације изграђених објеката и да је локација добро повезана са ширим окружењем, а просторним капацитетом задовољава потребе предузећа.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење можете погледати ОВДЕ.