Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку - Пројектовање објеката саобраћајне сигнализације
17/03/2017

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката саобраћајне сигнализације

Број: 07-354/9
Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак -прва фаза бр. 6. Пројектовање објеката саобраћајне сигнализације“за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку

Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.

У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3,Ужице, www.direkcijaue.rs

Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој,Ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице www.uzice.rs.

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца. Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, ул Димитрија Туцовића 52.

Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 6 – ” Пројектовање објеката саобраћајне сигнализације“

Услуге техничког пројектовања  – 71320000,

Услуге техничког пројектовања саобраћајних уређаја – 71322500.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3 ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 16.07.2016.год. до 16.07.2019.год.

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 16.01.2017.год. ; 27.03.2017.год. ; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 16.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација па до 16.01.2017. до 12 часова . Отварање нових пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторији „мала сала“ Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 16.01.2017.год. ; 27.03.2017.год; 16.07.2017.год. ; 16.01.2018.год. ; 16.07.2018.год.  и  16.01.2019.год.

Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна предходног наручиоца је www.direkcijaue.rs.

Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.6Пројектовање објеката саобраћајне сигнализације“, су следећи подносиоци пријава :

Назив/име подносиоца пријаве
1. 1.“МИРРОР ЕНГИНЕЕРИНГ „ Агенција за пројектовање , Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр.65,21 000 Нови Сад
2. “Адомне„ Нови Сад, Ул.Шумадијска бр.1,21000 Нови Сад
3. “Пројект биро Утибер“ ,Нови Сад Ул.Мирослава Антића 10 / 7, 21 000 Нови Сад
4. “Институт за путеве „Београд, Ул.Булевар Пека Дапчевића бб,11 000 Београд
5. “Сет „ ДОО Шабац, Ул.Браће Недића бр.1,     15 000 Шабац
6. “Хармонија пројект“ ,Ваљево Ул.Војводе Мишића бр.13/в , 14 000 Ваљево
7. „ Модел 5 „ ДОО Београд, Ул. Бачванска бр.21/1,      11 000 Београд
8. “ Еуро гарди гроуп“ Нови Сад ,Ул.Руменачка бр.17 , 21 000 Нови Сад
9. КБВ“Дата ком“ Нови Београд,Ул.Милентија Поповића бр.9 д  32 , 11 070 Нови Београд
10. „ ДП-ИНГ“ ДОО Нови Бечеј, Ул.Револуције бр.4а, 23 272 Нови Бечеј
11. “Шид пројект“ Шид ,Ул.Кнеза Милоша  бр.2,   22 240 Шид
12. “Гео пут „ ДОО Београд, Ул.Генерала Рајевског бр.1,11 000 Београд
13. Саобраћајни институт „ЦИП“ ДОО Београд Ул.Немањина бр.6/ИВ, 11 000 Београд

ПОТРЕБНА ЛИЦЕНЦА  за ЈН бр.6370 .

Лица за контакт:

Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл.правник , vera.vukosavljevic@uzice.rs

Милица Николић,дипл.економиста , milica.nikolic@uzice.rs

тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлуку о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

Надлежни орган Наручиоца

   Начелник,

Милоје Марић,дипл.економиста