Обавештење о пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и механички третман  неопасног отпада
19/01/2023

Обавештење о пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и механички третман  неопасног отпада

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI ББрој: 504-08/11-01
Датум: 19.01.2023.год.

 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, на  основу  члана 68. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон)  даје следеће:

 

Обавештење  о  пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и механички третман  неопасног отпада

 

Оператер постројења „COPPER COM“ ДОО, Партизанска бб, Севојно, МБ:06278043, ПИБ: 101503879, је дана 18.01.2023. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-08/11-01 за измену и допуну дозволе за складиштење и мехнички  третман неопасног отпада који се налази на кат. парцели бр. 3714/2 КО Севојно, у ул. Партизанска 1, у Севојну на територији града Ужица. Захтев за измену дозволе за складиштење неопасног отпада поднет је због измене и допуне Решења, регистарски број дозоле 05/1, издато под бројем VI 504-08/11-01 од 21.07.2022. године.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и јавности је 10 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.