Обавештење о Правилнику о финансирању специјализација у области дефицитарних грана медицине
17/01/2018

Обавештење о Правилнику о финансирању специјализација у области дефицитарних грана медицине

            Градоначелник града Ужица, на основу члана 13. Закона о здравственој заштити  (“Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 11а. Закона о ученичком и студентском стандарду (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2010 и 55/2013), члана 100. Статута града Ужица (”Сл.лист града Ужица”, број 25/17-пречишћен текст), Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину (”Сл.лист града Ужица”, број 43/17) и на основу Одлуке о финансирању специјализација у области дефицитарних  грана медицине број 06-64/17-3од 20.11.2017. године, доноси

ПРАВИЛНИК

о  финансирању специјализација у области дефицитарних  грана медицине

Члан 1.

Овим правилником се уређују услови, критеријуми и начин финансирања специјализација у области дефицитарних  грана медицине.

Члан 2.

Право на финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине, могу остварити доктори медицине, под следећим условима:

– да имају пребивалиште на територији града Ужица, најмање 12 месеци непрекидно уназад, у односу на дан објављивања конкурса;

– да се налазе на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање, филијала Ужице;

– да имају завршен приправнички стаж;

– да су положили стручни испит.

Члан 3.

Области дефицитарних грана медицине, својом одлуком сваке године утврђује Министарство здравља Републике Србије. Одлука се доноси на крају текуће године за наредну годину.

Члан 4.

У складу са одлуком, наведеном у члану 3. овог Правилника,  Завод за јавно здравље Ужице, обавештава Савет за здравље града Ужица, које су области дефицитарних грана медицине приоритетне за град Ужице.

Члан 5.

Број специјализација које ће финансирати град и у којим  областима  дефицитарних грана медицине, одређује Градоначелник решењем за текућу календарску годину, на предлог Савета за здравље града Ужица.

Члан 6.

Комисија коју формира Градоначелник, цени испуњеност услова за доделу средстава за финансирање специјализација у области дефицитарних  грана медицине.

Комисија има три члана, од којих је један члан представник Града Ужица, један члан представник Здравственог центра Ужице и један члан предстaвник Завода за јавно здравље Ужице.

Члан 7.

Комисија расписује јавни позив за финансирање специјализација у областима дефицитарних грана медицине у складу са решењем Градоначелника из члана 5.овог Правилника.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници града и у једном локалном штампаном медију.

Члан 8.

Пријава на јавни позив за  финансирање специјализација у области дефицитарних  грана медицине подноси се Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, преко писарнице управе.

Члан 9.

Уз пријаву  на јавни позив подносе се следећи докази:

–           копија личне карте  /   уверење о пребивалишту (уверење само уколико се из копије личне карте не може утврдити да ли је испуњен услов везан за дужину пребивалишта);

–           копију дипломе Медицинског факултета;

–           потврду о положеном стручном испиту;

–           уверење факултета о просечној оцени током студија;

–           уверење Националне службе за запошљавање, филијала Ужице,  да се  подносилац пријаве налази на  евиденцији незапослених лица.

Члан 10.

Критеријуми за доделу средстава докторима медицине, на име финансирањa специјализација,  су следећи:

 • дужина студирања – до 40 бодова
 • просечна оцена студирања –  до 40 бодова
 • дужина вођења на евиденцији незапослених лица – до 20 бодова.

Члан 11.

Бодовање пријава на основу критеријума из члана 10. овог Правилника, врши се на следећи начин:

 • дужина студирања
 1. студије у трајању од 72 до 78 месеци                                             – број бодова 40
 2. студије у трајању од 78 до 84 месеца – број бодова 30
 3. студије у трајању од 84 до 90 месеци                                             – број бодова 25;
 • просечна оцена студија
 1. од 9,50 до 10,00 –  број бодова 40
 2. од 9,00 до 9,50 –  број бодова 35
 3. од 8,00 до 9,00 –  број бодова 30
 4. од 7,00 до 8,00 –  број бодова 25
 5. од 6,00 до 7,00 –  број бодова 20;
 •  дужина вођења на евиденцији незапослених лица
 1. на евиденцији незапослених од 0 до 12 месеци –  број бодова 5
 2. на евиденцији незапослених од 12 до 24 месеца –  број бодова 7
 3. на евиденцији незапослених од 24 до 36 месеци –  број бодова 10
 4. на евиденцији незапослених од 36 до 48 месеци –  број бодова 15
 5. на евиденцији незапослених преко 48 месеци  –  број бодова 20.

Максималан број бодова је 100.

Члан 12.

Уколико пријављени имају исти број бодова  предност има подносилац пријаве који има вишу просечну оцену студија.

Члан 13.

По обављеном бодовању  поднетих пријава, Комисија формира ранг листу и на основу листе, сачињава предлог  доделе средстава докторима медицине, на име финансирањa специјализација, који подноси Градоначелнику.

Градоначелник доноси Одлуку о додели средстава на име финансирање специјализација.

Члан 14.

Подносилац пријаве који је незадовољан Одлуком може уложити приговор Градском већу,  у року од 8 дана од дана пријема обавештења о Одлуци.

Рок за одлучивање по приговору је 15 дана.

Члан 15.

Финансирање се реализује након што доктори медицине,  којима је одлуком одобрено финансирање специјализације,  прибаве сагласност Министарства здравља Републике Србије.

Министарство здравља сваке године објављује Јавни позив за давање сагласности на специјализације и уже специјализације.

Јавним позивом је предвиђена могућност за добијање сагласности за незапосленог здравственог радника за област дефицитарних  грана медицине, под условима који су јавним позивом дефинисани.

Члан 16.

Финансирање обухвата плаћање комплетних трошкова специјализације; трајање специјализације прописано је  Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника (”Сл. гласник РС”, бр. 10/13 , 91/13 , 113/13 , 109/14 ).

Средства за финансирање специјализације преносе се,  на годишњем нивоу, на основу фактурисаних трошкова,  медицинској установи у којој се специјализација обавља.

Члан 17.

Финансирање специјализације не обухвата трошкове:

– смештаја специјализанта у току специјализације

– путне трошкове  у току специјализације.

Члан 18.

Град ће са сваким доктором медицине, изабраним по конкурсу, закључити уговор о финансирању специјализације, којим ће се прецизно утврдити трајање финансирања, висина средстава, као и права и обавезе уговорних страна.

Члан 19.

Специјализант је обавезан да о завршеној специјализацији обавести град Ужице,  писаним обавештењем уз које прилаже копију уверења о завршеној специјализацији.

Град Ужице обавештава Здравствени  центар – Општу болницу у Ужицу, о завршеним специјализацијама које су финансиране из градског буџета.

Уколико Здравствени  центар Ужице радно ангажује специјализанта, обавеза специјализанта је да ради у двоструком трајању у односу на  време трајања  финансијске подршке града за специјализацију.

Члан 20.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ”Службеном листу града Ужица”.

Правилник се објављује и на  званичној интернет страници града Ужица.

Град Ужице, Градоначелник

II број 110-1/18, 10.01.2018. год.

Градоначелник

Тихомир Петковић