Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
09/03/2018

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

 

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
VI број 504-1/13-01 од 09.03.2018.године
У ж и ц е

 

Предмет: Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт  неопасног отпада на територији  града Ужица

 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, на основу члана 63. став 3., члана 69. и члана 70. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за oбнављање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Ужица. Надлежни орган обавештава јавност, заинтересоване органе и организације да је 01.03.2018. године оператер ЈКП «Биоктош», ул. Хероја Луна бр.2, Град Ужице, шифра делатности 3811,  поднео захтев за oбнављање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт  неопасног отпада са територије града Ужица. Активности које горе поменути оператер предузима  су сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Ужица. Предузеће ЈКП „Биоктош“ поседује 1600 контејнера од 1,1 м3, 170 контејнера од 5м3 и 7м3 и 4000 канти. Уређаји за пражњење свих врста комуналних посуда су аутосмећари и аутоподизачи. Локације са којих се врши сакупљање су: Ужице, Севојно, Љубање, Никојевићи, Трнава, Горјани, Злакуса, Поточање, Крвавци, Потпећ, Дрежник, Равни, Бела Земља, Луново Село, Каран, Рибашевина, Кремна, Биоска, Стапари и Волујац.

Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања обавештења.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб, у Ужицу.

Обавештење објављено на сајту Града Ужица  дана 09.03.2018.године.