Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
22/08/2019

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
БРОЈ: 502-14/19

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта Радиша Васиљевић (ЈМБГ:0809962790031) из Ужица, 31241 Биоска, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња рибњака за производњу калифорнијске пастрмке капацитета 9 240 кг рибе“ који се налази на водохвату Дивљачко врело у селу Стапари, на кат. парцели бр. 3874 КО Стапари, потес Шеварије, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица