Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
05/03/2018

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-00401/2018-03
Датум: 26.02.2018.
Београд

 

Предмет: Обавештење о поднетом захтеву

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Сектор за кључне инвестиционе пројекте из Београда, ул. Царице Милице 2, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције и доградње МХЕ «Под Градом» на реци Ђетињи, инсталисане снаге 0,3 MW, на  КП 7738 и 7739 КО  Ужице, територија града Ужица,  у складу са локацијским условима бр.353-5/17-02 од 06.09.2017. које је издала Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, Одељење за спровођење планова и изградњу, заведен под бројем 353-02-00401/2018-03 од 20.02.2018. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржини захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинsких Бригада 1, соба 426, као и на сајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-životnu-sredinu/ и доставити своје мишљењењ у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.