Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
05/02/2018

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

 ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10.,а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину                («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта «ФЕРО ПЛАСТ» ДОО УЖИЦЕ, ПИБ 105376392 МБ 20366907, ул. Учитељска 36, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: Производно пословни објекат за машинску обраду  челичних и алуминијумских профила за производњу елемената – алата за пољопривредне машине, који се налази на кат. парцели бр. 1356/1 КО Дријетањ, потес Алено Брдо, насеље Бела Земља, град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.