Обавештење о поднетом Захтеву за издавање (обнављање) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада
20/01/2022

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање (обнављање) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

Градска управа за урбанизам, изградњу и
имовинско правне послове

Одељење за заштиту животне средине и
одрживи развој

VI број 504-9/11-1
Датум: 20.01.2022. године

На основу чл. 62 и чл. 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16 и 95/2018- др.закон) даје:

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање (обнављање) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада

  Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта предузеће „WRD МЕТАЛИ“ ДОО, Ужице, матични број: 20726474, ПИБ: 107024203 , ул.Београдска 2, Ужице., поднео овој Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-9/11-1-07 од 27. децембра 2021.год за издавање (обнову) интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада на локацији у Ужицу, на кат. парцели број 2443/9 КО Буар, у ул. Пора бб, Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења, примедбе и предлоге у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења.