Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "WRD METALI "doo
05/06/2024

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “WRD METALI “doo

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 504-09/11

Датум: 03.06.2024.год.

 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, на  основу  члана 63., члана 68. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16, 95/18 – др.закон и 35/23)  даје следеће:

 

Обавештење  о  пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада

 

Оператер постројења – „WRD МЕТАЛИ“ ДОО, Ужице, матични број: 20726474, ПИБ: 107024203 , ул.Београдска 2, Ужице, је дана 29.05.2024. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-9/11 за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада који се налази бр. на кат. парцели број 2443/9 КО Буар, у ул. Пора бб, Ужице. Захтев за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада поднет је због измене и допуне Решења, издато под бројем VI 504-9/11 од 16.03.2022. године, регистарски број дозоле 06/1.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и јавности је 30 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица.