Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „W.R.D. – МЕТАЛИ“ ДОО Ужице
23/08/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „W.R.D. – МЕТАЛИ“ ДОО Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-23/21- VI
Датум: 23.08.2021.год.

На  основу чл. 12 и чл. 28, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта – „W.R.D. – МЕТАЛИ“ ДОО Ужице, мат. бр. 20726474, ул. Београдска бр.2, у Ужицу, поднео је захтев за одлучивање о потреби ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“  на кат. парцели бр. 2443/9 КО Буар,  у насељу Пора, у Ужицу. У складу са чл.  62. и чл.66. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) захтев за одлучивање о потреби ажурирања Студије се подноси због обнављања дозволе за управљање неопасним отпадом.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 15 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.