Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта -Вуковић Весна
12/12/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта -Вуковић Весна

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
БРОЈ:502-30/2019.

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – Вуковић Весна, ЈМБГ 0810972185851, ул. Краљице Наталије бр. 23, 11000 Београд, поднела  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње  хотелског објекта, укупне нето површине објекта 1937,15 м2 , који се планира на кат. парцели бр. 10/13 КО Кремна, Коњска река, на територији Града Ужица.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.