Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Ваљаоница бакра" Севојно ад
04/08/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Ваљаоница бакра” Севојно ад

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-20/10
Датум: 03.08.2020.год.

 

                       САГЛАСНОСТ НА АЖУРИРАНИ РАДНИ ПЛАН ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

Оператер «Ваљаоница бакра – Севојно» а.д., улица Првомајска бб, Севојно, матични број 07606273, шифра делатности 2444, је дана 10.07.2020. год. поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, захтев VI број 502-20/10 за ажурирање – Радног плана постројења за управљање отпадом, која се налази на кат.парцели бр. 4342/1 КО Севојно, у Севојну. Захтев за ажурирање Радног плана постројења за управљање отпадом – Ваљаоница бакра Севојно је поднет у складу са чланом 15 и 16. Закона о управљању отпадом.

Обавештење о поднетом захтеву је достављено заинтересованим органима, организацијама и то: Градској општини Севојно, Зеленом савету града Ужица и Инспектору за заштиту животне средине – града Ужица. Обавештење о поднетом захтеву је објављено и на сајту Града Ужица и на огласној табли Града Ужица дана 16.07.2020. године. На поднети захтев није било достављених ни писмених приговора, а ни мишљења.

У складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10 и 14/16), Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица је сагласнo са ажурираним Радним планом постројења за управљање отпадом, који се налази на кат.парцели бр. 4342/1 КО Севојно, у улици Првомајска бб, у Севојну.

Капацитет постројења за управљање отпадом остаје исти, као и врсте неопасног отпада које ће се складиштити и термички обрађивати на локацији постројења предузећа Ваљаонице бакра Севојно а.д. Севојно, а све у складу са Решењем о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – VI Број: 502-20/10 од 26.03.2012. год., издато од стране Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица.

Обавештење се објављује на основу члана 16. и 69. Закона  о управљању отпадом.