Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "УЖИЦЕ-ГАС" АД Ужице
12/03/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “УЖИЦЕ-ГАС” АД Ужице

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/590-422, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта «УЖИЦЕ–ГАС АД Ужице», ул.Љубе Стојановића бр.4, мат.бр. 20305444, ПИБ: 105077040, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Доградња дистрибутивне гасне мреже притиска до 4 бара, цевима од полиетилена (HDPE)», који се планира са изградњом на кат. парцелама број 8496/5, 12055/1, 12089/1, 8569, 12086, 12088/2, 8779, 8775, 8740/2, 12997/1, 12997/2, 12995, 12661, 12631, 12561, 12563, 12537, 12996 и 12994 КО Ужице, на кат. парцелама број 62, 52, 51, 2072/1, 561, 272, 558/10, 499, 743/1, 2073, 749, 750/8, 782, 716, 627, 658 и 668/1 КО Љубање; на кат. парцелама број: 1496, 1516, 1517, 1504/1, 1438/8, 1437/5, 1436/1, 1436/16, 1435/4, 1420/1, 999/4, 999/5, 999/6, 1497, 1179/26 и 1180 КО Дријетањ, и на кат. парцелама број: 238, 1656 и 456/2 КО Качер, Град Ужице.  Планирани потрошачи природног гаса су већи индустријски и пословни објекти и индивидуална домаћинства насеља Љубање – Бела Земља – Дријетањ и Качер, а укупна потреба за природним гасом износи 2.500,00 m3/h. Дужина трасе гасовода износи 26.630,00 метара, пречникa цевовода 125/90/63/40/25mm. Гасовод полази из улице Михајла Пупина у Ужицу, потом се мрежа води кроз подземни пролаз испод железничке пруге и иде једном делом улицом Хероја Луна, а потом прелази у улицу Косте Абрашевића. Гасовод потом наставља кроз насеље Забучје, излази на трасу пута Златиборске улице све до насеља Бела Земље, долази до индустријске зоне „Први Партизан“ и потом наставља поред Мотела „Златиборска ноћ“ и даље улицом све до насеља Попова Вода.

 

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

 

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.