Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Теленор" доо
14/01/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Теленор” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број 502-35/19
Датум:13.01.2020.год.

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта „ТЕЛЕНОР“ ДОО, ул. Омладинских бригада 90, ПИБ: 104318304, МБ 20147229, 11070 Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња антенског стуба са радио-базном станицом мобилне телефоније oзнаке „Ужице 15“, која се планира на кат. парцели бр.7289 КО Ужице, насеље Сињевац, на територији Града Ужица. Антенски систем се планира на новом антенском стубу висине 35 метара, а кабинети РБС биће смештени у подножју самог стуба.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.