Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "ТЕЛЕНОР" д.о.о.
12/12/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ТЕЛЕНОР” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
БРОЈ: 502-24/18

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта „ТЕЛЕНОР“ ДОО, ул. Омладинских бригада 90, ПИБ: 104318304, МБ 20147229,  11070 Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње антенског стуба са радио базном станицом мобилне телефоније која се планира на кат. парцели бр. 7847 КО Ужице, на Старом Граду, у ул. Сердара Мићића бр.77, на територији Града Ужица. Антенски систем се планира на новом антенском стубу, а кабинети РБС биће смештени у подножју самог стуба.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.