Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Телеком Србија"а.д.
25/11/2022

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Телеком Србија”а.д.

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-21/22

Датум: 25.11.2022.год.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта  предузеће „ Телеком Србија “ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11 000 Београд,  МБ: 17162543, ПИБ: 100002887, поднео Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта: „Радио-базне станице UЕM16 UЕQ16 UЕF16 UЕD16 UEE16 UEM – Обилићева ПТТ“ ради реконструкције, која се налази у ул. Обиићева бр. 6, Град Ужице, на кат. парцели бр. 9107/2 КО Ужице, Град Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника дана 23. децембра 2022. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у «Свечаној сали» града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, Град Ужице.

Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), каo и на основу члана 109. и 115.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење).

Студију о процени утицја на животну средину и Нетехнички краћи приказ предметне Студије можете погледати ОВДЕ.