Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Телеком Србија" а.д. Београд
30/10/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Телеком Србија” а.д. Београд

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број 502-22/20

Датум: 29.10.2020. год.

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, ПИБ: 100002887, МБ:17162543, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Постављање антенског система РБС ГСМ900/УМТС/ЛТЕ800 мобилне телефоније ознаке „УЕ160/УЕУ160/УЕО160 Стапари“ на антенском стубу, који се планира са изградњом на кат.парцели бр.4047 КО Стапари, потес Гредица, у Стапарима, на територији града Ужица.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.