Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Телеком Србија а.д.
21/06/2024

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Телеком Србија а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број:        001898244 2024 07500 007 001 380 001

Датум:      21.06.2024.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – „ Телеком Србија “ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11 000 Београд,  МБ: 17162543, ПИБ: 100002887, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја за пројекат: „Радио-базне станице UЕU116 UЕL116 UЕO116 UЕJ116 UЕ – Немањина (базен)“ ради реконструкције, која се налази у улици Немањина бр.150, у Ужицу, на кат. парцели бр. 3792/4 КО Ужице, на објекту (Градски базен Ужице) предузећа ЈП „Велики парк“ д.о.о. Планирана је замена комплетног антенског система и додавање GMS-a. Постојеће антене се мењају сановим антенама.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица.