Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта СЗТПР "Кланица и прерада меса Вујовић"
20/12/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта СЗТПР “Кланица и прерада меса Вујовић”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број:502-39/21

Датум: 17.12.2021.год.

 

На  основу чл.10. став 1.и 2.  и чл. 30, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта – СЗТПР «Кланица и прерада меса Вуловић»,  матични број: 56411887, ПИБ:103260693, шифра делатности: 4623 – трговина на велико животињама, Равни, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: “Занатски објекат за клање животиња и прераду меса папкара са производњом ферментисаних кобасица, сувомеснатих производа и суве сланине“, који се налази у Равањском пољу, на кат. парцелама бр. 2894 и 2895/1 обе КО Равни у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.