Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Регионални центар за управљање отпадом -Дубоко"
20/12/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Регионални центар за управљање отпадом -Дубоко”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-37/21

Датум: 17.12.2021.год.

 

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом – Дубоко“, ПИБ: 104384299, ул. Дубоко бб, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Мобилно постројење за третман неопасног отпада» која ће се користити на локацији ЈКП Дубоко, у рециклажном дворишту, у ул. Дубоко бб, на кат. парцели бр. 1710 КО Дубоко, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији – Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.