Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Радио базне станице мобилне телефоније ознаке Ужице 13"
13/02/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Радио базне станице мобилне телефоније ознаке Ужице 13”

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo и на основу члана 115.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Теленор доо» ул. Омладинских Бригада бр.90, Нови Београд, поднео Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Радио базне станице мобилне телефоније ознаке «Ужице 13» за реализацију система ГСМ900/ГСМ1800/УМТС900/УМТС2100 и ЛТЕ800“, који се планира у оквиру породично-стамбеног објекта у ул. Добросава Ружића бр.22В, на кат. парцели бр.4150, КО Ужице, Град Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/2005), увид у поднету Студију се може извршити  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Садржај предметне Студије  можете погледати и ОВДЕ.

У складу са чл. 4. став 2. и  чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе искључиво у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д. Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину  и са чл. 5. наведеног Правилника, дана 14. марта 2019. године, са почетком у 13,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у «Скупштинској сали» Града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52.