Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Рад-Рашо" доо
31/07/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Рад-Рашо” доо

 

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
– Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој –
VI број 504-2/19
31.07.2019.године
У ж и ц е

 

На основу члана 63. став 2. и 3. и члана 69. Закона o управљању отпадом („Сл. гласник РС“  бр.  36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – др.закон) даје следеће:

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом – носиоца пројекта «РАД РАШО» ДОО Ужице

 

Надлежни орган обавештава јавност да је 03.07.2019.год носилац пројекта  «РАД-РАШО» ДОО, у ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, Град Ужице, поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада који се налази  у ул. Драгачевска бб, у Севојну, на кат. парцели  бр. 4182/1 КО Севојно у Ужицу.  Делатности предузећа „РАД-РАШО“ ДОО су сакупљање, транспорт, складиштење, искоришћавање и третман неопасног отпада на отвореним, делимично – затвореним површинама (надстрешице) и затвореним површинама (хале) на локацији у Севојну, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице. Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од 15  дана од дана објављивања овог обавештења.