Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Рад-Рашо" доо
15/01/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Рад-Рашо” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI БРОЈ 504-02/19
Датум: 13.01.2020.год.

 

На  основу  члана 68 став 1. тачка 1. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон)  даје следеће:

Обавештење  о  допунском  Решењу  о измени  интегралне дозволе за складиштење и механички  третман  неопасног отпада

 

Оператер постројења «РАД-РАШО» ДОО, ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, шифра делатности 3832 – поновна употреба разврстаних материјала, је дана 12.12.2019. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, захтев VI број 504-02/19  за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и мехнички третман неопасног отпада на кат. парцели бр. 4182/1 КО Севојно, у ул. Драгачевска бб., у Севојну. Решењe за обављање делатности складиштење и механички третман неопасног отпада, регистарски број 13,  издато је  под бројем  VI број 504-2/19 од 03.09.2019. године, оператеру предузећа «РАД-РАШО» ДОО, а мења се у делу који се односи на складиштење неопасног отпада, у следећој тачки:

Тачка В. Услови за рад постројења, подтачка 4.4. Идентификација отпада према врсти, количини  и својствима, а допуњује се следећим врстама неопасног отпада:

  • 19 12 04 – пластика и гума;
  • 20 01 01 – папир и картон;
  • 20 01 36 – одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у  20 01 21, 20 01 23  и  20 01 35;
  • 20 01 38 – дрво другачије од оног наведеног у  20 01 37;
  • 20 01 39 – пластика;

 

Орган је спровео законом прописани поступак и утврдио да нема сметњи за тражену допуну решења. Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Заинтересована јавност може доставити своја мишљења и предлоге у року од 15 – петнаест  дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.