Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Небос" д.о.о.
23/06/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Небос” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
VI Број: 502-06/2020.
Датум: 12.06.2020.год.

 

                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

 Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „Небос“ д.о.о. поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада (оловни акумулатори и батерије, никл – кадмијум батерије и акумулатори, електролит из батерија и акумулатора, каблови који садрже уље, катран од угља и др. опасне материје, изолациони материјал са азбестом и др. изолациони материјал који садржи опасне материје, као и електрична и електронска опрема која садржи опасне материје), на к.п. 5650 (раније 4635/5) КО Севојно, Град Ужице, заведен под бројем 353-02-2701/2019-03.

 У складу са чланом 3. Став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. Гласник Р. Србије» број 69/05), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр. 1, соба 426, сваког радног дана од 11 до 14 часова, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Града Ужица, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења. У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Јавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама Града Ужица, дана 03.07.2020. године са почетком у 1200 часова, на начин како је то прописано у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и кризног штаба због увођења ванредног стања, а по питању коришћења средстава заштите и социјалне дистанце присутних на јавној расправи, која се одржава у затвореном простору.

 Обавештење се објављује на основу чл. 20. став 1,  а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. Гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку («Сл. Гласник РС» број 18/2016).