Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "КОБ" доо Ариље
16/10/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “КОБ” доо Ариље

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

На  основу чл.10. став 1. и 2. и чл. 30., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта КОБ ДОО Ариље, ул. Ступчевићи бб., Општина Ариље, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Стаја за узгој живине, капацитета узгоја пилади од 30 000 комада у турнусу“ која се налази на кат. парцели бр. 677/1 КО Добродо, Луново Село, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.