Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "КАТМАР" д.о.о. Севојно
17/04/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “КАТМАР” д.о.о. Севојно

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. и чл. 30, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта – предузеће «КАТМАР» д.о.о. Севојно, ул. Младово бб, Ужице, ПИБ: 103821312, мат.бр.: 20019476,  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Производња картонске амбалаже – кутија» који се налази на кат. парцелaма бр. 1845/1 и 1844 све КО Севојно, у Севојну, у ул. Младово бб, у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.